Polityka RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO – CalisiaART Piotr Jankowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że:

Administratorem danych osobowych jest:

CalisiaART Piotr Jankowski
Piotrów 187,
62-812 Jastrzębniki,
tel. 691317626
e-mail: calisiaart@wp.pl

Inspektorem ochrony danych jest Piotr Jankowski kontakt: na adres e-mail: calisiaart@wp.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
Ponadto informuję, że:

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.

 

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) w związku z wejściem RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest
CalisiaART Piotr Jankowski
Piotrów 187,
62-812 Jastrzębniki,
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w CalisiaART jest możliwy pod nr telefonu 691317626 oraz pod adresem email calisiaart@wp.pl a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku CalisiaART – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą Państwa i Państwa dzieci danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z CalisiaART.
Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku CalisiaART Piotr Jankowski, Piotrów 187,
62-812 Jastrzębniki, na stronie internetowej https://www.calisiaart.pl