Regulamin

 

Firma Calisiaart jest prowadzona przez Piotra Jankowskiego, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
NIP:  6211355878, Piotrów 187, 62-812 Jastrzębniki

REGULAMIN
CALISIAART Piotr Jankowski

W ramach swojej działalności firma CalisiaART organizuje zajęcia edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, teatralne i fotograficzne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem ustalanym indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i opisanym na stronie internetowej www.calisiaart.pl
I. Zapisy na zajęcia
1. Grupy tworzone są na podstawie zapisów.
2. Zapisu można dokonać u Instruktora, w sekretariacie CalisiaART, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i akceptacji niniejszego regulaminu. Zapisu można dokonać również telefonicznie:
tel. 691317626 lub mailowo: calisiaart@wp.pl, – w takim wypadku kartę zapisu trzeba wypełnić na pierwszych zajęciach. Karta zapisu i regulamin są dostępne na stronie internetowej Calisiaart.pl
3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko/uczestnik może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko/uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego
sezonu. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
II. Płatności za zajęcia
1. Wysokość opłat za zajęcia w CalisiaART reguluje cennik opłat podany do wiadomości
za pośrednictwem strony internetowej www.calisiaart.pl. oraz w pracowni.
2. Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem
na Alior Bank: 19 2490 0005 0000 4530 7779 9075  lub gotówką w pracowni.
W opisie prosimy o podanie nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca za który jest
wnoszona opłata.
3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają
zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć
z przyczyn leżących po stronie Calisiaart. Wykupujący uczestnictwo
w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
5. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnika zajęć uiszczona opłata przechodzi na następny miesiąc.
6. W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
7. Odwołanie przez uczestnika zajęć indywidualnych powinno być dokonane najpóźniej w przeddzień lekcji, wówczas opłata nie zostanie naliczona. Jeśli uczestnik odwoła zajęcia w dniu planowanej lekcji, ponosi koszty równe 50% opłaty.
8. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora Karta Zajęć.
10. Zajęcia z rysunku 60 minut w tygodniu, płatne są z góry za cały miesiąc.
III. Organizacja zajęć
1. Miejsce, czas trwania zajęć, wysokość opłat ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego oddzielnie na każdy z semestrów sezonu, który podany zostanie na stronie internetowej
oraz podczas pierwszych zajęć w danej grupie.
2. W szczególnych przypadkach, Calisiaart zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacja
o zmianach podana będzie uczestnikom telefonicznie, mailowo lub osobiście; uwzględniona
zostanie na stronie internetowej Calisiaart.pl
3. W przypadku absencji instruktora, opłata za zajęcia, które się nie odbyły automatycznie przechodzi na następny miesiąc.
4. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej ilości uczestników w grupie. W przypadku powtarzającej się niższej frekwencji podczas zajęć, sekcja może zostać zawieszona na czas uzupełnienia ilości
uczestników w grupie.
5. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien zgłosić na piśmie osoby odbierające dziecko
po zajęciach. Instruktor może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.
6. Opiekun dziecka w wieku przedszkolnym w czasie zajęć powinien być na terenie Galerii. W przeciwnym wypadku, powinien poinformować o tym wcześniej instruktora.
7. Instruktorzy mają prawo do:
a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku Calisiaart nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia, c) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
8. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której się znajdują.
9. Zajęcia organizowane są w przeznaczonej do tego sali.
10. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to ich prawni
opiekunowie.
11. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałe szkody odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
IV. Pozostałe postanowienia
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń Instruktora.
3. Calisiaart zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością.
Uczestnicy zajęć organizowanych przez CalisiaART, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem,
w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, chyba że zgłoszą wyraźny sprzeciw zaznaczając stosowne oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia.
4. CalisiaART zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany dni, godzin zajęć oraz cennika zajęć. Zmiany w regulaminie obowiązują w momencie ich ogłoszenia na stronie
internetowej.
5. Kontakt z Calisiaart jest możliwy pod telefonem: 691317626 lub mailem: calisiaart@wp.pl.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Calisiaart (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji
o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
6. Siedziba firmy CalisiaART Piotr Jankowski, Piotrów 187, 62-812 Jastrzębniki.
7. Zajęcia odbywają się na terenie: Galerii Tęcza, ul. 3 Maja 1, 62-800 Kalisz, na poziomie +2.
8. CalisiaART zastrzega sobie możliwość zerwania umowy na świadczenie usług edukacji artystycznej
w ciągu 1 tygodnia w wypadku wypowiedzenia przez Galerię Tęcza umowy najmu lokalu.